PIRKIMO TAISYKLĖS

 1. Bendrosios nuostatos
  1. Šios Pirkimo taisyklės (toliau – Sutartis) nustato pardavėjo VšĮ „Palangos krepšinis“ (toliau – Pardavėjas) ir pirkėjo (toliau – Pirkėjas) bendras tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę įsigyjant prekes elektroninėje parduotuvėje https://bckursiai.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė). Įsigydamas prekes Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šios Sutarties taikymu.
 2. Sutarties sudarymas
  1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas apmoka prekes ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visai arba tam tikrai daliai Sutarties, jis privalo nepateikti užsakymo.
 3. Asmens duomenų apsauga
  1. Užsisakant prekes Elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis.
  2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų pirkimo metu pateikimą.
  3. Patvirtindamas šią Sutartį Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimui Elektroninėje parduotuvėje ir Pardavėjo veiklos analizės tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui vykdyti.
 4. Pardavėjo teisės ir pareigos
  1. Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas, sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
  2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Elektroninės parduotuvės darbui, stabiliam veikimui, pažeidžia savo įsipareigojimus ar kaip kitaip kenkia Pardavėjo veiklai ar su juo susijusiems socialiniams tinklams ar kitoje erdvėje, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis Elektronine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šią Sutartį, pakeistą Sutartį paskelbdamas Elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
  4. Pardavėjas turi kitas Lietuvos Respublikos aktuose nustatytas teises ir pareigas.
 5. Pirkėjo teisės ir pareigos
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti Elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
  2. Pirkėjas privalo sumokėti prekių bei jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant Sutartį) ir priimti užsakytas prekes. Už prekes Pirkėjas sumoka Elektroninės parduotuvės nurodytuose bankuose ar mokėjimo sistemose.
  3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas apie tai pranešti Pardavėjui.
  4. Pirkėjas turi kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas teises ir pareigas.
 6. Apmokėjimas ir pristatymas
  1. Pirkėjas už užsakytas prekes įsipareigoja sumokėti nedelsiant, Pardavėjo pasiūlyta apmokėjimo forma: elektroninės bankininkystės sistema ar Paypal išankstinio apmokėjimo sistema.
  2. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą ir savo telefono numerį.
  3. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas atsiima pašto skyriuje, priklausomai nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas.
  4. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
  5. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
 7. Prekių kokybė
  1. Elektroninėje parduotuvėje parduodamos prekės duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
  2. Pardavėjas neatsako už tai, kad Elektroninėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
 8. Prekių grąžinimas ir keitimas
  1. Prekių grąžinimas/keitimas galimas vadovaujantis „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“, Europos parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos susijusios su nuotolinės prekybos sutartimi, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu 6.366 str. „Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones“ nustatyta tvarka.
  2. Prekių keitimas ir grąžinimas galimas tik tuomet, jeigu prekė nebuvo panaudota, ji nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.). Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.
  3. Jeigu Pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės prekė, Pirkėjas turi teisę savo pasirinkimu iš Elektroninės parduotuvės reikalauti: pakeisti netinkamos kokybės prekę į tinkamos kokybės prekę, vienašališkai nutraukti Sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.
  4. Norėdamas grąžinti ar pasikeisti prekę, Pirkėjas privalo tai įvykdyti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos. Pirkėjas privalo užpildyti prekių grąžinimo/keitimo formą, kuri yra Pirkėjui pridedama prie jo užsakytų prekių. Užpildyta forma ir pasirašyta PVM sąskaita-faktūra su prekėmis turi Pardavėją pasiekti per 7 (septynias) darbo dienas, prekės iš užsienio per 14 (keturiolika) darbo dienų.
  5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.2. ir 8.4. punktuose nustatytų prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. Pirkėjo grąžinamos prekės bus įvertintos, ar gaminiai grąžinti laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai nėra grąžinami. Dėl prekės pristatymo ir atsiėmimo tokiais atvejais yra tariamasi individualiai.
  6. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų ar nuolaidų kuponu, tai grąžinamas kuponas bei papildomai sumokėta suma. Dovanų kupono terminas lieka pradinis. Dovanų kuponai į grynuosius pinigus nėra keičiami.
  7. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma su galiojusia nuolaida. Akcijų metu, kai dovana gaunama už viršytą nustatytą tam tikrą prekių krepšelio pinigų sumą, prekių grąžinimo atveju privaloma grąžinti ir dovaną. Dovanos ir prizai į grynuosius pinigus nėra keičiami.
  8. Jei pirkimo metu pirkėjui buvo pritaikytas nemokamas pristatymas, prekės grąžinimo atveju iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos (jei ji nebetenkina nemokamo pristatymo sąlygų arba grąžinamas visas užsakymas) išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal tuo metu galiojusius pristatymo tarifus.
  9. Jei pristatant prekes, dėl Pirkėjo kaltės Pardavėjas patirs papildomas pristatymo išlaidas, prekių grąžinimo ar keitimo atveju Pardavėjas turi teisę išskaičiuoti patirtą žalą iš grąžintinos sumos.
  10. Transportavimo išlaidos, kurios susidarė grąžinant prekę ir pristatymo išlaidos, nėra grąžinamos ir jas apmoka Pirkėjas.
  11. Pinigai už grąžintas prekes pervedami Pirkėjui ir tik į jo asmeninę banko sąskaitą, iš kurios buvo atliekamas pavedimas įsigyjant prekę.
 9. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė
  1. Pirkėjas atsako už užsakymo formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl užsakymo formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Elektronine parduotuve.
  2. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo Elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
  3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai dėl jos kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.
 10. Rinkodara ir informacija
  1. Pardavėjas visus informacinius pranešimus siunčia Pirkėjo užsakymo formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
  2. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairaus pobūdžio akcijas Elektroninėje parduotuvėje, paskyroje, esančioje socialiniuose tinklalapiuose Facebook, Instagram bei bet kokiose kitose informacinėse priemonėse.
  3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik nuo jų atlikimo momento.
  4. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.
  5. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais telefonais ir el. pašto adresais.
 11. Baigiamosios nuostatos
  1. Visi nesutarimai, kilę ar susiję su šia sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
Prisidėti